nasiona, Małopolska Hodowla Roślin  

 

 

 

 

 

 

pszenica Natula

 

 

 

 

 

 

 

 

pszenica Satyna

 

 

 

 

 

 

 

 

pszenica Turnia

 

 

 

 

 

 

 

KWALIFIKOWANE NASIONA ZBÓŻ - PSZENICA OZIMA

Pszenica jest rośliną o największym znaczeniu w produkcji żywności w skali światowej. Jej powierzchnia uprawy ciągle wzrasta. Pszenica ozima, ze względu na wysoki potencjał plonotwórczy i wartość technologiczną ziarna uważana jest za najcenniejszy gatunek spośród roślin zbożowych.
Zawiera największe ilości skrobi, białka i glutenu ze wszystkich gatunków zbóż. Dostarcza także organizmowi: estrogeny, ryboflawinę, tiaminę, niacynę, karoten, tokoferol. Jest bogata w związki mineralne (sodu, wapnia, potasu, magnezu, fosforu, siarki, żelaza) i witaminy B1, B2, D, E, K, PP. Odmiany pszenicy ozimej wyhodowane w Małopolskiej Hodowli Roślin – HBP są niezawodne w plonowaniu oraz charakteryzują się dużą odpornością na choroby i bardzo dobrą jakością ziarna. Program hodowlany pszenicy obejmuje selekcje odmian o szerokich zdolnościach adaptacyjnych dostosowanych do zmiennych i zróżnicowanych warunków uprawy, o wysokiej przydatności dla przemysłu młynarsko-piekarniczego i przetwórczego (pozyskiwanie glukozy).

Natula  – Triticum aestivum var. Natula

natula, nasiona, HBPOdmiana jakościowa (grupa A), o wysokiej zawartości białka i silnym glutenie, bardzo dobrej wymielności. Wykazuje wysokie parametry technologiczne oraz mniejsze wymagania agrotechniczne. Bardzo wysoki poziom plonowania, szczególnie na słabszych kompleksach (żytni dobry i bardzo dobry). 111% wzorca w roku 2010. Odmiana średnio wczesna, o dużej mrozoodporności (5 w skali 90), odporności na wyleganie i porastanie. Posiada dużą odporność na mączniaka, rdzę brunatną, choroby podstawy źdźbła oraz na choroby kłosa tj. septoriozę plew, fuzariozę kłosów. Ziarna czerwone o bardzo dobrym wyrównaniu. Masa 1000 ziaren duża.
Norma wysiewu: 400 – 450 nasion/m2 (160 – 200 kg/ha)

Kohelia – Triticum aestivum var. Kohelia

Odmiana jakościowa z grupy A o wysokich parametrach technologicznych. Daje wysoki i stabilny (105% wzorca) plon oraz posiada wysoką masę 1000 ziaren. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Wysoka mrozoodporność i zimotrwałość (5 w skali 90). Duża odporność na mączniaka, dobra na rdzę brunatną, fuzariozę kłosów. Duża odporność na choroby podstawy źdźbła. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży do bardzo dużego. W warunkach intensywnej uprawy należy zastosować regulatory wzrostu.
Norma wysiewu: 400 – 450 nasion/m2 (160 – 200 kg/ha)

Satyna - Triticum aestivum var. Satyna

Odmiana paszowa, w grupie jakości C. Cechuje ją duża mrozoodporność oraz odporność na wyleganie. Nadaje się na wszystkie rodzaje gleb, bardzo tolerancyjna na zakwaszenie. Wczesna, średnio wysoka. Plonuje powyżej wzorca na terenie całego kraju, na poziomie agrotechnicznym A1 i A2. Bardzo odporna na mączniaka, o dość dużej odporności na septoriozę liści i fuzariozę kłosów.
Norma wysiewu: 400 – 450 nasion/m2 (160 – 200 kg/ha)

Kobiera - Triticum aestivum var. Kobiera

Średnio wczesna odmiana chlebowa (grupa A). Średnio wysoka, odporna na wyleganie i porastanie. Odmiana o dużej mrozoodporności. Cechuje się odpornością na rdzę brunatną, źdźbłową, septoriozę plew i fuzariozę kłosów. Wydajność ogólna mąki dobra, zawartość glutenu duża. Liczba opadania du?a do bardzo dużej. Bardzo plenna na terenie całego kraju na poziomie uprawy intensywnej.
Norma wysiewu: 400 – 450 nasion/m2 (160 – 180 kg/ha)

MUZA – Triticum aestivum var. Muza

Odmiana jakościowa o wysokich parametrach technologicznych, wpisana na listę odmian w grupie A. Mrozoodporność i zimotrwałość najlepsza w grupie. Szczególnie tolerancyjna na zakwaszenie gleby – reakcja na jony Al3+ najkorzystniejsza spośród wszystkich badanych rodów i odmian wzorcowych. Rośliny średnio wysokie (96 cm) o sztywnym źdźble. Odporność na porastanie w kłosach duża. Ziarno czerwone, bardzo wyrównane o wysokiej zawartości białka i mocnego glutenu. Masa 1000 ziaren duża.
Norma wysiewu: 400 – 450 nasion/m2 (160 – 200 kg/ha)

Ponadto charakteryzuje się wysoką odpornością na mączniaka, septoriozę plew i fuzariozę kłosów. Rośliny są średnio wysokie o sztywnym źdźble, białym, bezostnym kłosie. Dość wcześnie się kłosi i dojrzewa. Odporność na porastanie w kłosach duża, potwierdzona wysoką liczbą opadania. Ziarno czerwone. Wyrównanie ziarna bardzo dobre. Odmiana charakteryzuje się wysoką zawartością białka i mocnego glutenu. Odznacza się również wysokim uzyskiem mąki o białej barwie.

Wysokość nawożenia mineralnego jest uzależniona od zasobności gleby i przedplonu. Przeciętnie stosuje się:
N 100 – 180 kg/ha
P2O5  -     60 – 100 kg/ha
K2 O    -    80 – 120 kg/ha
Wyższe nawożenie azotem najlepiej podzielić na 3 dawki. Pierwszą zastosować jak najwcześniej, a następne w okresie strzelania w źdźbło. Wskazane jest również nawożenie dolistne nawozami płynnymi zawierającymi mikroelementy. Najlepszym przedplonem są jednoroczne rośliny strączkowe jak groch, peluszka, bobik lub rzepak. Siew jest zalecany w terminie optymalnym dla danego rejonu. Ilość wysiewu 400 – 450 ziarn na 1m2.

Na plantacjach można stosować wszystkie herbicydy zalecane przez IOR do zwalczania chwastów w pszenicy ozimej. W przypadku intensywnej uprawy wskazane jest zastosowanie antywylegacza w okresie pełni krzewienia do początku strzelania w źdźbło. Zbiór kombajnowy zaleca się wykonać w fazie dojrzałości martwej, przy wilgotności ziarna poniżej 17%. Przestrzeganie odpowiedniego terminu zbioru ma duży wpływ na wartość wypiekową ziarna.

 

Zalecane rejony uprawy
PSZENICY MUZA
Rejony przyjęte w ocenie odmian zbóż
I - VIII Szczególnie zalecane
I, Ia, III  zalecane

TURNIA – BARDZO DOBRA ODPORNOŚĆ NA CHOROBY KŁOSA

Odmiana jakościowa o wysokich parametrach technologicznych, wpisana na listę odmian w grupie A. Jest wysokoplenna, intensywna, o terminie kłoszenia średnim, dojrzewania dość późnym. Charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na choroby kłosa (septoriozę i fuzariozę) i średnią odpornością na choroby podsuszkowe źdźbła, mączniaka i rdzę brunatną. Rośliny są wysokie o długim, dorodnym kłosie. Ziarno jest czerwone, nie porastające w kłosie, o bardzo dużej masie 1000 ziaren.
Parametry jakościowe:
• duża zawartość glutenu o bardzo dobrej jakości,
• liczba opadania wysoka, nawet w niekorzystne lata osiąga bardzo dobre wartości,
• parametry białkowe uzyskiwane są już przy dolnych dawkach azotu.
Turnia zalecana jest do uprawy na terenie całego kraju, również na terenach
północno-wschodnich. Wymaga siewu w optymalnych dla poszczególnych rejonów
terminach tj. 20.09–10.10.
Norma wysiewu 400 sztuk ziaren/m2 tj. ok. 210 kg/ha (na glebach średnich).
Wysokość nawożenia zależy od żyzności gleby oraz przedplonu. Zaleca się:
N 80 -  170 kg/ha
P2O5  -  60 – 100 kg/ha
K2O    -  80 – 120 kg/ha
Nawożenie azotowe najlepiej stosować w 3 dawkach. Pierwszą – w czasie ruszania wegetacji, drugą – w okresie strzelania w źdźbło i trzecią – w okresie kłoszenia. W warunkach intensywnej uprawy konieczne jest zastosowanie regulatora wzrostu. Ochrona roślin zalecana jest jak przy standardowej uprawie pszenicy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na pojawienie się mączniaka.

MIKULA – WYSIEWANA PO ROŚLINACH PÓŹNO SCHODZĄCYCH Z POLA NIE REAGUJE OBNIŻKĄ PLONU

Odmiana typu paszowego, zaliczana do grupy C. O dość wczesnym terminie kłoszenia i średnim terminie dojrzewania. Charakteryzuje się dużą zdrowotnością, jedyny wyjątek stanowi pewna wrażliwość na mączniaka. Rośliny są wysokie, nie wylegają. Ziarno jest czerwone, odporne na porastanie w kłosie. Masa 1000 ziaren bardzo duża. Wyrównanie ziarna bardzo dobre, gęstość ziarna w stanie zsypowym średnia. Liczba opadania przeciętna, zawartość białka dość duża.
Plenność odmiany w skali kraju jest dobra. Bardzo dobre i stabilne plony daje w rejonach południowo - wschodnich ( Wyżyna Kielecka, Wyżyna Lubelska, Kotlina Sandomierska).

Wymagania glebowe i w stosunku do poziomu kultury roli średnie. Wykazuje średnią tolerancję na zakwaszenie gleby. Siew należy przeprowadzić w optymalnym dla danego rejonu terminie. Jednak wysiewana po roślinach późno schodzących z pola nie reaguje obniżką plonu, to jej zaleta. Norma wysiewu: 400 sztuk nasion/m2, 190 – 220 kg/ha. Przy opóźnionym siewie należy zwiększyć ilość nasion.
Nawożenie – w zależności od zasobności gleby i przedplonu zaleca się w wysokości:
N 80 – 170 kg/ha
P2O5 – 60 – 100 kg/ha
K2O –  70 – 120 kg/ha
Azot należy podzielić na 3 dawki, pierwszą zastosować w okresie ruszenia wegetacji, a następne w okresie strzelania w źdźbło i kłoszenia. Wskazane jest również nawożenie dolistne nawozami płynnymi z mikroelementami. W ochronie roślin należy zwrócić uwagę na ewentualne pojawienie się mączniaka, pozostałe zalecenia jak dla innych pszenic ozimych. Przy intensywnej uprawie pożądane jest zastosowanie regulatora wzrostu.

ZALECENIA UPRAWOWE

Wymagania i wybór przedplonu: Aby uzyskać wysoki plon i dorodne nasiona uprawę pszenicy ozimej należy zlokalizować na glebach zasobnych w składniki pokarmowe, o uregulowanych stosunkach wodnych, o pH 6 – 7.

Nie zalecane są natomiast gleby lekkie, piaszczyste, podmokłe, zimne i kwaśne. Pszenica spośród zbożowych ma największe wymagania co do przedplonu. Najbardziej odpowiednie są stanowiska po roślinach okopowych, strączkowych i oleistych. W płodozmianach o zwiększonej ilości zbóż działanie łagodzące ma owies jako roślina fitosanitarna. Termin i norma siewu: Siew pszenicy należy wykonać w optymalnym terminie agrotechnicznym dla danego rejonu kraju. Dla rejonu południowego i zachodniego najlepszy termin siewu przypada pomiędzy 25 września a 10 października. Opóźniony siew zmniejsza intensywność krzewienia i powoduje słaby rozwój systemu korzeniowego, a co za tym idzie zwiększa ryzyko złego przezimowania roślin. Zalecany wysiew to 300 – 500 nasion na m2 w zależności od warunków siewu. W wypadku opóźnionego siewu zaleca się zwiększenie normy wysiewu o 10%.

Nawożenie: Wysokość dawek składników pokarmowych i termin ich stosowania są uzależnione od zasobności gleby i wymagań uprawianej odmiany. Na glebach kwaśnych należy w pierwszej kolejności poprawić odczyn gleby. Dostępność składników jest najlepsza przy pH 6,5 – 7. Przy pH poniżej 5,5 rośliny mają ograniczoną możliwość pobierania fosforu, magnezu, potasu i azotu. Nawożenie azotowe jest zasadniczym czynnikiem plonotwórczym w uprawie pszenicy. Prawidłowo zastosowany azot (optymalna dawka i termin) może przynieść znaczny wzrost plonu oraz jakości ziarna (zawartość białka i glutenu). W przeciętnych warunkach siedliskowych niezbędna jest dawka azotu w granicach 140 – 180 kg/ha.

Azot najlepiej stosować w trzech dawkach:
I. wczesną wiosną w okresie ruszenia wegetacji 50-70kg N/ha przy dużym zagęszczeniu łanu i 70 - 100kg N/ha przy rzadkiej pszenicy
II. w okresie strzelania w źdźbło 40 – 60kg N/ha
III. w czasie kłoszenia 50 – 70 N/ha
Nawożenie fosforowo-potasowe stosuje się w dawce: fosfor – 40-100kg czystego składnika /ha, potas – 80 - 130 kg/ha

Pielęgnacja: Zwalczanie chwastów, chorób i szkodników należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami Instytutu Ochrony Roślin, a przy intensywnym nawożeniu azotem stosować regulatory wzrostu.